Kategorie

Informacje

Regulamin sklepu internetowego Corab

 1. Sklep internetowy Corab, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.corab.eu umożliwia dokonywanie zakupów towarów w nim prezentowanych za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Sklep internetowy Corab jest własnością CORAB Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie, kod 10-547, przy ul. Michała Kajki 4, wpisanej po numerem 175909 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer NIP 739-020-77-57, zwanej dalej CORAB lub Sprzedawcą.
 3. We wszystkich sprawach jesteśmy do Państwa dyspozycji pod:
  adresem pocztowym: CORAB Sp. z o. o., kod 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów 12,
  adresem poczty elektronicznej: sklep@corab.com.pl,
  numerem telefonu: 0-89 523-65-92,
  numerem faksu: 0-89 527-52-54
 4. W momencie, gdy wyrażają Państwo wolę zawarcia jednostkowej umowy sprzedaży porozumiewamy się z Państwem za pośrednictwem komunikatów wyświetlanych na stronie sklepu internetowego Corab oraz prosząc o podejmowanie przez Państwa kolejnych działań, zgodnych z Państwa życzeniem, które akceptują Państwo lub odrzucają naciskając pojawiające się na ekranie przyciski. W razie jakichkolwiek wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji pod podanymi powyżej danymi kontaktowymi.
 5. Wszelkie reklamacje należy przesłać na adres: CORAB Sp. z o. o., kod 10-547 Olsztyn, ul. Michała Kajki 4 lub na adres mailowy: sklep@corab.com.pl.
 6. Ceny jednostkowych towarów znajdujących się w sklepie internetowym Corab są podane w złotych polskich i zawierają wszelkie podatki, a w tym VAT w wysokości 23% (są cenami brutto). Do każdej transakcji sprzedaży doliczane będą koszty transportu. O wartości kwoty do zapłaty oraz kosztach transportu poinformuje Państwa komunikat na ekranie, pojawiający się przed ostatecznym złożeniem zamówienia i zobowiązaniem się Państwa do jego opłacenia. Do każdego jednostkowego zakupu wystawiana jest faktura VAT na zakupiony w sklepie Corab towar oraz usługi transportowe. Klienci dokonujący zakupów w sklepie internetowym Corab wyrażają zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu Kupującego.
 7. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówienia przez Sprzedającego trwa od 1 do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 8. Zapłaty za zamówione towary oraz usługę transportową można dokonywać przy wybraniu formy płatności „za pobraniem” lub przy wykorzystaniu serwisu DotPay lub przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: 44 1500 1562 1215 6000 1064 0000
 9.  Kupujący jest zobowiązany do dokonania zapłaty przed wydaniem mu towarów.
 10. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy zależą wyłącznie od stawek stosowanych przez dostawcę usług internetowych Kupującego.
 11. Decyzję w przedmiocie zgłoszonych przez Kupującego reklamacji Sprzedawca podejmować będzie niezwłocznie i informować o tym będzie Kupującego.
 12. Mają Państwo prawo odstąpić od każdej jednostkowej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o tym fakcie przesyłając wiadomość na adres: CORAB Sp. z o. o., kod 10-547 Olsztyn, ul. Michała Kajki 4 lub na adres mailowy: sklep@corab.com.pl i jednocześnie informując o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się na końcu niniejszego Regulaminu jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzeczy na adres: CORAB Sp. z o. o., kod 10-547 Olsztyn, ul. Michała Kajki 4, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 13. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia nabywanych towarów bez wad.
 14. Sprzedający nie udziela gwarancji na sprzedawane towary.
 15. Treści cyfrowe związane z realizacją każdego zamówienia jednostkowego mogą być przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane przez Sprzedającego oraz podmioty z nim związane. Sklep internetowy Corab wykorzystuje tzw. pliki cookie, które instalują się na komputerze Kupującego. Pliki te mogą zostać usunięte w każdym czasie.
 16. Naciskając na ekranie przycisk: „Zamawiam i zobowiązuję się do zapłaty”, Kupujący zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży, zobowiązując się jednocześnie do zapłaty.
 17. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie internetowym Corab, zarejestrowanym pod domeną o nazwie www.sklep.corab.eu są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania, przechowywania, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

 

Formularz odstąpienia od umowy - Wzór

………………………….....

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

Corab sp. z o.o.

ul. Michała Kajki 4

10-547 Olsztyn

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja/My (*) . . . . . . . . . . . . . . . niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data odbioru towarów: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

Polityka Ochrony Danych Osobowych

 1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do złożenia oferty zakupu lub zapytania ofertowego, za pomocą strony sklep.corab.eu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 t.j.).
 2. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest CORAB Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, kod 10-547, przy ul. Michała Kajki 4, wpisana pod numerem 175909 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer NIP 739-020-77-57. Państwa dane osobowe (podane w formularzu rejestracyjnych lub formularzu „szybki zakup”) są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz w celu realizacji złożonego zamówienia.
 3. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922) macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
 4. Dane osobowe umieszczone w bazie danych są udostępniane podmiotom trzecim w celu właściwej realizacji zamówienia lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych zawiera jawny rejestr zbiorów danych osobowych firmy CORAB prowadzony na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r., poz. 719), dostępny zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia na stanowisku dostępowym w systemie administratora danych, w siedzibie firmy, w godzinach jej pracy.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Polityka plików "cookies” w serwisie https://sklep.corab.eu/ Corab Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Kajki 4, 10-547 Olsztyn, NIP 739-020-77-57, REGON 510519084 (dalej Corab) pragnie poinformować, że w celu zapewnieniaprawidłowego dostępu do serwisu corab.eu na komputerze osoby z niego korzystającej zapisywane są krótkie pliki tekstowe (zwane dalej "cookies”).

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.

Ustawienia większości przeglądarek internetowych umożliwiają automatyczną akceptację plików
cookies. Możecie Państwo jednak zablokować trwałe zapisywanie plików cookies lub wprowadzić takie
ustawienia w Państwa przeglądarce, by informowała Państwa o każdorazowym umieszczeniu cookies
w Państwa urządzeniu. Zaznaczamy, że w przypadku całkowitego wyłączenia cookies nie wszystkie
funkcje tej strony internetowej bądź innych stron, które Państwo odwiedzacie, będą działać
prawidłowo.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików
cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu
mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy
narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/