Categories

Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, dotyczy zasad funkcjonowania sklepu internetowego, a w szczególności procedury zawierania umów sprzedaży z Klientami i ich obsługi po sprzedaży, prowadzonego pod adresem www.sklep.corab.eu i należącego do CORAB Sp. z o. o.  z siedzibą w Olsztynie, kod 10-521, przy ul. Partyzantów 12C, wpisanej po numerem KRS 175909 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer NIP 739-020-77-57, zwanej dalej CORAB lub Sprzedawcą. Umowy zawierane za pośrednictwem wskazanego sklepu internetowego będą zawierane z wymienionym przedsiębiorcą.

Składając zamówienie w ww. sklepie internetowym Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.

W każdym czasie, a w tym również przed zawarciem umowy sprzedaży Klient ma prawo do nieodpłatnego pozyskania, odtwarzania, wydrukowania treści Regulaminu, a także jego utrwalenia na użytkowanych przez niego nośnikach informatycznych, co Strony uznają za doręczenie Klientowi Regulaminu na piśmie.

Wszelkie zmiany dokonane w Regulaminie przez Klienta i nie zaakceptowane wyraźnie przez Sprzedawcę nie są dla niego wiążące.

Korzystając ze strony www.sklep.corab.eu Klient akceptuje związane z tym zagrożenia dotyczące możliwego wadliwego funkcjonowania sieci Internet lub wywołane przez nieuprawnione działanie osób trzecich.

Zawarte na wymienionej stronie internetowej aktualne informacje stanowią składaną Klientowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży na warunkach w niej określonych.

 

1. Składanie zamówienia

1.1. Klient składający zamówienie w sklepie internetowym Corab obsługiwany jest przez Magazyn Sprzedaży Detalicznej w Olsztynie oraz Magazyn Sprzedaży Hurtowej w Bartoszycach.

1.2. Szczegóły dotyczące sposobu składania zamówienia znajdują się w menu Pomoc w zakładce Jak kupować? Złożenie zamówienia następuje po „kliknięciu” przez Klienta ikony „Do koszyka”. Moment ten jest uważany za chwilę zawarcia umowy sprzedaży między Kupującym, a Sprzedającym poprzez przyjęcie przez Klienta oferty złożonej przez Sprzedającego w rozumieniu art. 70 § 1 k.c. Cena podana w zamówieniu obejmuje wszystkie jej składniki, a w tym podatki. Ceny sprzedawanych towarów zawierają podatek VAT według stawki 23%. Do ceny towarów zostanie doliczona opłata za transport, a o jej wysokości Klient będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia.

1.3. Umowy sprzedaży mogą być zawierane jedynie przez osoby pełnoletnie, tj. takie, które ukończyły lat 18 i mające pełną zdolność do czynności prawnych.

1.4. Fakt zawarcia umowy będzie rejestrowany przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i udostępniany Kupującemu na jego żądanie.

 

2. Realizacja zamówienia

2.1. Po otrzymaniu zamówienia niezwłocznie przystępujemy do jego realizacji. O stanie realizacji zamówienia informujemy za pomocą maila. Ponadto każdy klient ma możliwość podglądu swojego zamówienia i dowiedzenia się o stanie jego realizacji na stronie sklepu internetowego CORAB w zakładce "Status zamówienia".

2.2. Klienci składający zamówienie z płatnością przelewem powinni niezwłocznie po złożeniu swojego zamówienia dokonać płatności. Będąc w trakcie finalizacji składania zamówienia klient może otworzyć i zachować plik faktury pro-forma, w której podane są szczegóły konieczne do dokonania przedpłaty. Plik faktury pro-forma można również otworzyć wchodząc w zakładkę "Status zamówienia". Przy tego typu zamówieniach, do ich realizacji przystępujemy dopiero po otrzymaniu płatności. Na wpływ czekamy 3 dni robocze, licząc od dnia złożenia zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostaje anulowane.

2.3. Wartość zamówienia z płatnością typu "Przy odbiorze", z uwagi na regulamin firm kurierskich, nie może przekraczać 3000 PLN.

 

3. Anulowanie zamówienia

3.1. Istnieje możliwość anulowania złożonego zamówienia. W tym celu należy zadzwonić do nas pod nr telefonu 0-89 523-65-92, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

3.2. Nie ma możliwości anulowania zamówienia, które zostało już zrealizowane i jest w fazie wysyłki do klienta - zostało przekazane kurierowi. W takiej sytuacji kupujący może od umowy odstąpić zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

4. Czas realizacji

4.1. Staramy się, aby był on jak najkrótszy, jednak nie pracujemy w soboty i niedziele. Dlatego do realizacji zamówienia złożonego w piątek po godzinie 14.00, w sobotę lub niedzielę możemy przystąpić dopiero w poniedziałek.

4.2. Zamówiony towar zostanie wysłany – przekazany kurierowi w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia, w przypadku dostępności w magazynie. W pozostałych przypadkach czas oczekiwania na wysłanie – przekazanie kurierowi wynosi 3-5 dni.

 

5. Sposób dostawy przesyłki oraz opłaty za przesyłkę

5.1. Wysyłki realizujemy wyłącznie za pomocą firm kurierskich. Czas dostarczenia przesyłki przez kuriera to 1 - 3 dni od dnia przekazania kurierowi przesyłki.

5.2. Szczegóły dotyczące opłaty za przesyłkę i ewentualne koszty pobrania należności zostają podane na zestawieniu w trakcie finalizacji składania zamówienia, ale jeszcze przed ostatecznym złożeniem zamówienia oraz na fakturze pro-forma. Koszty transportu obciążają Kupującego.

5.3. Wraz z towarem Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy, a także karty gwarancyjne producenta w przypadku kiedy sprzedane towary są nią objęte.

5.4. Dostawy zamówionego towaru są realizowane wyłącznie na terytorium Polski.

 

6. Reklamacje

6.1. Wszystkie pozycje w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta.

6.2. Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu przesyłki okaże się, że towar ma jakieś wady techniczne lub uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas dostawy, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 0-89 523-65-92 . Reklamacje można składać również bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego. Towar reklamowany Kupujący jest zobowiązany dostarczyć do nas w oryginalnym opakowaniu. Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności zakupionego towaru z umową jeżeli nie zgłosi tej niezgodności w terminie 2 miesięcy od dnia jej dostrzeżenia. Szczegóły w zakładce Reklamacje.

6.3. W przypadku uzasadnionej reklamacji wymienimy produkt na pełnowartościowy lub, jeśli nie będzie to możliwe, zwrócimy pieniądze. Przy reklamacji prosimy o podanie numeru swojego rachunku bankowego.

 

7. Zwroty

7.1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez względu na przyczynę, w ciągu 10 dni od daty doręczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone na piśmie.

7.2. Zwrot towaru do Sprzedawcy w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tym samym terminie Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Klienta zapłaconej ceny.

7.3. Zwracany towar należy wysłać do nas. Do przesyłki należy dołączyć fiskalny dokument zakupu otrzymany z towarem.

7.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia zawarcia umowy,
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  6. dostarczania prasy,
  7. usług w zakresie gier hazardowych.

 

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Dane osobowe, które zostały nam powierzone w trakcie składania zamówienia, są chronione i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, a także dochodzenia przez CORAB sp. z o.o. roszczeń od Kupujących, na co Kupujący wyrażają zgodę składając zamówienie.

8.2. Akceptując Regulamin, osoby składające zamówienie wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez CORAB sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, kod 10-521, przy ul. Partyzantów 12C, wpisanej po numerem KRS 175909 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer NIP 739-020-77-57. Zgoda ta trwa przez okres 3 (słownie: trzech) lat od chwili złożenia zamówienia.

8.3. Każdy Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich dowolnego poprawienia. Wymieniona spółka jest administratorem danych osobowych.

8.4. Każdy Kupujący może zażądać w każdym czasie, aby jego dane zostały z baz danych usunięte.

8.5. Każdy Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże brak podania imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania będzie uniemożliwiać zawarcie umowy sprzedaży.

8.6. Akceptując Regulamin Kupujący zgłasza jednocześnie wniosek o to, aby podane przez niego dane były podstawą do ustalenia zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

9. Kontakt ze Sprzedawcą

9.1. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w następujący sposób:

  1. Listownie pod adresem: CORAB Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, kod 10-521, przy ul. Partyzantów 12C,
  2. Telefonicznie pod nr 0-89 523-65-92,
  3. Za pośrednictwem poczty email: sklep@corab.com.pl.

9.2. Zakazane jest przekazywanie Sprzedawcy w wysyłanych do niego wiadomościach treści o charakterze bezprawnym.

 

10. Odpowiedzialność Sprzedawcy za funkcjonowanie sieci Internet

10.1. Do zawierania umów sprzedaży wymagane jest urządzenie posiadające legalne oprogramowanie i mające dostęp do Internetu.

10.2. Sprzedawca wskazuje, że zawieranie umów na odległość związane jest z ryzykiem zniekształcenia wysyłanych danych, ich utraty lub przechwycenia przez osoby trzecie.

 

11. Zmiany Regulaminu i cen

11.1. Zamówienia przyjęte do realizacji po ostatecznym złożeniu zamówienia, są wiążące dla stron.